Dodatna gradiva

Popestritev učenja doma in poučevanja v šoli ali na daljavo

Zbirka z razlagami in vajami iZnam za več – Angleščina

Zbirka iZnam za več Angleščina – Razlage in vaje za več znanja pomaga učencem pri učenju, utrjevanju znanja in pripravi na preizkuse. S pomočjo jasnih razlag in nazornih zgledov ter številnih nalog različnih zahtevnostnih stopenj bodo lažje in hitreje usvojili znanje. Svoj napredek lahko sproti preverjajo s točkovanimi testi, vključenimi v vsako izdajo.

Vadnico sestavlja devet poglavij, ki obsegajo snov četrtega oz. petega razreda. V vsakem poglavju so trije sklopi.

  • Besedilo: uvodno besedilo predstavi temo poglavja in osnovno besedišče.
  • Vaje: številne vaje omogočajo učinkovito širjenje besedišča in utrjevanje pridobljenega znanja.
  • Test: točkovani test na koncu poglavja ter ponovitveni testi po vsakem tretjem poglavju pokažejo doseženi napredek.

INTERAKTIVNA VADNICA NA www.znamzavec.si

V vadnici je tudi koda za dostop do interaktivne vadnice na www.znamzavec.si, ki pomembno nadgrajuje tiskano različico. Interaktivne naloge podajo takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti rešitev, kar učencem olajša ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja.

Inovativno didaktično gradivo Angleške ploščice

Novo, inovativno didaktično gradivo Angleške ploščice ponuja celovito rešitev za poučevanje angleške slovnice. Učitelji veste, da je ustvarjanje priložnosti, ki učence aktivno vključujejo v učni proces, nujno za učinkovito poučevanje. Angleške ploščice ponujajo ravno to in še več!

Didaktično gradivo omogoča strukturiran in multisenzorni pristop k poučevanju angleške slovnice, ki učenca prek didaktične igre aktivno vključi v učni proces. Vsebuje vadnico za učence od 6. do 9. razreda, priročnik za učitelje, večbarvne ploščice z elementi jezika in kodo za dostop do interaktivnega gradiva.

KLJUČNE PREDNOSTI GRADIVA ANGLEŠKE PLOŠČICE:

  1. omogoča učenje s pomočjo didaktične igre,
  2. učinkovito vključuje tekmovanje in sodelovanje med učenci,
  3. omogoča uspešno pridobivanje znanja tako za učence vidnega in slušnega kot tudi kinestetičnega tipa,
  4. omogoča poučevanje angleške slovnice tako po induktivni kot po deduktivni paradigmi ter
  5. upošteva specifike poučevanja učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.

>> Dodajte gradivo na seznam dodatnih gradiv!

Komplet za učenca vsebuje vadnico v tiskani obliki (104 strani), 124 večbarvnih ploščic z elementi jezika (kartice na tršem kartonu) in dostop do interaktivne vadnice za štiri leta.

Gradivo za učitelja vsebuje priročnik za učitelja v tiskani obliki (104 strani), 124 večjih večbarvnih ploščic z elementi jezika (kartice na tršem kartonu) in dostop do interaktivne vadnice za šolska leta, ko učenci uporabljajo vadnico.