Učna serija Think

Raziščite možnosti in spoznajte novosti
1
Rubrika THINK VALUES spodbuja k razmišljanju o pozitivnem družbenem vedenju in pomembnih univerzalnih vrednotah. Učenci v parih ali skupinah razmišljajo o vrednotah, povezanih z obravnavano temo, in izražajo svoje mnenje.
Klik na vzorčno stran
2
Rubrika THINK SELF-ESTEEM pomaga razvijati zdrav občutek lastne vrednosti in pozitiven odnos do sebe in drugih.
Klik na vzorčno stran
3
Aktivnosti v rubriki TRAIN TO THINK učencem pomagajo, da ostrijo veščine kritičnega mišljenja in razvijajo umske navade, ki so izjemnega pomena za uspeh pri vseh šolskih predmetih.
Klik na vzorčno stran
4
V rubriki FUNCTIONS se učenci srečajo s funkcijskim jezikom in ga utrdijo s komunikacijskimi aktivnostmi.
Klik na vzorčno stran
5
Rubrika WORDWISE vsebuje besede oziroma fraze, ki imajo v angleščini več pomenov, jih analizira in s pomočjo vaj utrdi pravilno rabo.
Klik na vzorčno stran
6
Rubrika WORD FORMATION, ki se prvič pojavi v učbeniku Think 3, pomaga razvijati besedišče s pomočjo besedotvorja.
Klik na vzorčno stran
7
Rubrika WRITING učence usmerja, da poleg vsebine razmišljajo tudi o razlogih za pisanje in o ciljni publiki. S pomočjo vzorčnega besedila se seznanijo z namenom pisanja in jezikovnimi strukturami, ki jih nato uporabijo pri izdelavi lastnega besedila.
Klik na vzorčno stran
8
Aktivnosti za razvijanje govornih spretnosti prek dela v paru ali skupini so posejane po celotnem učbeniku. V vsaki lihi enoti pa je še stran DEVELOPING SPEAKING z rubriko PHRASES FOR FLUENCY, ki je posvečena razvoju govornih spretnosti ter tekočega in naravnega govora.
Klik na vzorčno stran
9
PHOTOSTORY Lihe enote se končajo z zabavno fotozgodbo, v kateri nastopajo štirje britanski najstniki. Vsaka zgodba je zaključena celota. Prvi del zgodbe je predstavljen s štirimi fotografijami, ki so opremljene z zvočnim posnetkom in prepisom besedila, zaključek zgodbe pa je na voljo v obliki videoposnetka.
Klik na vzorčno stran
10
Sode enote se končajo z rubriko CULTURE, ki predstavlja način življenja v drugih državah in kulturah. Naloge, ki sledijo besedilu, razvijajo sposobnost sklepanja in širijo besedišče. Strani so obogatene z nacionalnimi vsebinami v interaktivni obliki.
Klik na vzorčno stran
11
Strani CLIL so namenjene medpredmetnim povezavam in povezujejo jezikovno učenje z učenjem vsebin drugih predmetov posameznega razreda.
Klik na vzorčno stran
12
Strani LITERATURE vključujejo literarna besedila, ki spodbujajo branje za zabavo in širjenje besednega zaklada, ter pripadajoče naloge za dodatno razvijanje bralnih spretnosti.
Klik na vzorčno stran
13
Vsaki drugi enoti sledita dve strani s ponovitvijo (TEST YOURSELF), ki omogoča preverjanje znanja slovnice, besedišča in funkcijskega jezika preteklih dveh enot.
Klik na vzorčno stran